Adatvédelmi Nyilatkozat

A KVIKSZ Kft. tevékenysége során a hatályos jogszabályokkal, elsősorban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban jelen tájékoztatóban rögzíti, és teszi közzé az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési alapelveket, a személyes adatok kezelésének általános szabályait, az érintettek jogait és jogérvényesítési lehetőségeit, valamint az ezzel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat.

A Tájékoztatóban elsősorban általános jelleggel nyújtunk tájékoztatást az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról stb. Az álláshirdetésre jelentkezők, a weboldal látogatói részletes tájékoztatást is olvashatnak a vonatkozó adatkezelésről. A Társaságunkkal szolgáltatás igénybevétele, szerződéses kapcsolat létesítése vagy egyéb célból közvetlenül kapcsolatba lépő természetes személyek az általános adatkezelési és adatvédelmi szabályokat, valamint jogérvényesítési lehetőségek ismertetését találják meg a jelen tájékoztatóban, az ezeken kívüli, konkrét információkat az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó dokumentációban, illetőleg létrejött szerződésben adjuk meg.

A Tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

  • • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – „GDPR”)
  • • 2012. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról („Infotv.”)
  • • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

Az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók összefoglalóan a következők

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

CÉGNÉV: Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

SZÉKHELY: 7400 Kaposvár, Jutai út 65.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 14 09 305423

E-MAIL: info@kviksz.hu

WEBOLDAL: www.kviksz.hu

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

CÉGNÉV: Kobold Stúdió Bt.

SZÉKHELY: 7400 Kaposvár Irányi Dániel u. 5. IV/7.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 14 06 308991

TELEFON: +36306308251

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE:

KÉPVISELŐ NEVE: Kovács Dorián

E-MAIL: doriankovacs@koboldstudio.hu

TEVÉKENYSÉG: Weboldal készítése

CÉGNÉV: MikroVPS Kft.

SZÉKHELY: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18 09 114076

TELEFON: +3694200210

E-MAIL: support@mikrovps.hu

WEBOLDAL: www.mikrovps.hu

TEVÉKENYSÉG: Tárhely szolgáltatás

Az adatkezelés során mindenkor tájékoztatást adunk arról, hogy az Ön személyes adatait (pl. név, e-mail cím, telefonszám) milyen jogi alapon kezeljük – pl. jogszabályi előírás miatt, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges, esetleg az Ön hozzájárulásán alapul (az adatkezelés jogalapja), konkrétan milyen célból történik az adatkezelés (az adatkezelés célja), kinek a részére továbbítjuk az adatot (címzettek), meddig tároljuk azokat (a tárolás időtartama).

Ön jogosult hozzáférést kapni az általunk kezelt személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, bizonyos esetekben élhet az adathordozhatóság jogával, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását (amíg döntés születik az adat sorsáról), és panasszal élhet az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, www.naih.hu ). Az Ön kérelmeire 1 hónapon belül válaszolunk.

Amennyiben az adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulást, ám ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Ha az adatait nem Öntől kaptuk, tájékoztatjuk Önt az adat forrásáról. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást) az adatok kezelése során nem történik.

Az alábbiakban az adatkezelésre vonatkozó szabályok részletes ismertetését olvashatja.

1. Fogalom-meghatározások

A jelen Tájékoztatóban használt fogalmakat a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban a GDPR-ben és az Infotv-ben meghatározottak szerint kell érteni. Így különösen:

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható. A továbbiakban: Érintett, vagy Ön.

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés célját – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen Tájékoztató vonatkozásában Adatkezelő a KVIKSZ Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 65, cégjegyzékszám: 14 09 305423).

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy a beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelés általános alapelvei

Társaságunk a személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi alapelvek figyelembevételével jár el, és az Adatkezelés egyes lépései során érvényesíti ezeket:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végezzük.

Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság: a személyes adatok az Adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a cél megvalósításához szükséges adatokra korlátozódnak.

Pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.

Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a Rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon védjük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság: az Adatkezelő felelős a fenti elvek betartásáért, a jogszabályoknak való megfelelésért, és képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

Beépített adatvédelem: Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az Adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az Adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az Adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a Rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az Érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Alapértelmezett adatvédelem: Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

3. Az Adatkezelés jogalapja

Társaságunk a személyes adatokat elsősorban az Érintett hozzájárulása, az Érintettel kötött szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetőleg Társaságunk, mint Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése alapján kezeli.

Ezen kívül előfordulhat, hogy az adatkezelés az Érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű, illetve Társaságunkra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásával összefüggésben történik.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre (árajánlat-, információ kérés), mindaddig, amíg szerződéses jogviszony létre nem jön Ön és a KVIKSZ Kft. között, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet bármikor visszavonhat.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelési célokat az egyes adatkezeléseknél egyedileg határozzuk meg, melyről az Érintettet tájékoztatjuk.

Társaságunk nem végez automatizált adatkezelést, nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre (árajánlat-, információ kérés), az adatkezelés célja döntés meghozatala a szerződéses jogviszony létesítéséről.

5. A kezelt Személyes adatok köre

A Társaságunkkal kapcsolatba lépő Érintettekről kezelt személyes adatfajtákat az egyes adatkezelési céloknak megfelelően, az adattakarékosság elvére figyelemmel esetileg határozzuk meg, és tájékoztatjuk az Érintettet.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre (Árajánlat kérés, tájékoztató kérés), kizárólag az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük (ideértve azt az e-mail vagy postacímet is, melyről a küldemény érkezik).

6. A Személyes adatok továbbítása

Társaságunk tájékoztatást ad az egyes adatkezelésekkel összefüggésben, ha azokat más személyeknek (címzettek) adja át. Az Európai Unió területén kívülre nem továbbítunk adatokat.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre (árajánlat-, információ kérés), azokat nem továbbítjuk.

7. Az adattárolás időtartama

Társaságunk a személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli és tárolja, illetve a jogszabályokban előírt őrzési idő lejártáig.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más Személyes adatot tartalmazó dokumentumot (árajánlat kérést, tájékoztatás kérést) küld részünkre, az adatokat kizárólag addig őrizzük meg, ameddig döntés születik arról, hogy szerződéses kapcsolatot létesítünk-e Önnel.

8. Az Érintett jogai

8.1. A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályokban előírt információkhoz hozzáférjen.

Az Érintett tájékoztatást kérhet Társaságunktól, hogy kezeljük-e személyes adatait, és ha igen, ezekhez hozzáférést, továbbá tájékoztatást kaphat az alábbiakról:

  •  az adatkezelés célja
  •  az érintett személyes adat kategóriái
  • azon címzettek, akikkel a személyes adatot közöltük vagy közölni fogjuk
  •  a személyes adat tárolásának tervezett időtartama
  • jogai a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz, panasztételhez
  • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, az adatok forrására vonatkozó információk.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelembe véve az adatkezelés célját – kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését, kiegészítő nyilatkozat útján.

8.3. Törléshez való jog

Abban az esetben, ha

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük, kezeltük, vagy

– az adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásán alapult, és az Érintett visszavonja a hozzájárulást, vagy

– az Érintett jogszerűen tiltakozik az Adatkezelés ellen, vagy

– a személyes adatot jogellenesen kezeltük, vagy

– a személyes adatot jogszabályi előírás miatt törölni kell, vagy

– az adat gyűjtése üzletszerzési céllal történt,

az Érintett jogosult kérni a rá vonatkozó Személyes adat törlését.

Amennyiben a személyes adatot nyilvánosságra hoztuk, törlési kötelezettség esetén (az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével) megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket más adatkezelők tájékoztatására, hogy az Érintett kérelmezte a személyes adatra mutató link, vagy az adat másolatának, másodpéldányának törlését.

A törlési jog nem érvényesíthető, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt, a népegészségügyet érintő közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból történő adatkezeléssel összefüggésben, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

8.4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog

Az alábbi esetekben az Érintett jogosult kérni, hogy Társaságunk korlátozza az adatkezelést:

– arra az időre, amíg Társaságunk ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, mert az Érintett azokat vitatja;

– jogellenes Adatkezelés esetén, ha az Érintett a törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

– Társaságunknak már nincs szüksége az adott személyes adat kezelésére, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez;

– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg Társaságunk megvizsgálja a tiltakozási kérelmet.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más személyek jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatjuk.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog

Társaságunk nem végez olyan jellegű automatizált adatkezelést, amely alapján a fenti jog gyakorolható. Társaságunknál kezelt személyes adatairól a Hozzáférési jog gyakorlása körében kérhet másolatot.

8.6. A tiltakozáshoz való jog

Ha az adatkezelésre az Adatkezelő egyéb jogos érdeke alapján kerül sor, az Érintett jogosult tiltakozni az Adatkezelés ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy pedig jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek.

9. Az Érintett jogainak érvényesítése

Az átláthatóság alapelvének megfelelően Társaságunk mind az Érintett tájékoztatása, mind jogainak érvényesítése során megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Érintettek tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kapjanak tájékoztatást, illetőleg segítsük elő az egyéb érintetti jogok gyakorlását.

Az információkat elsősorban írásban (ideértve az elektronikus formát is) közöljük, illetve az Érintett kérésére szóban is. Elektronikusan benyújtott kérelmekre elektronikus formában válaszolunk (kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri).

Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket – amennyiben a kérelmező személyazonossága megállapítható – a lehető legrövidebb időn belül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül megválaszoljuk, tájékoztatva az Érintettet a meghozott intézkedésekről. A kérelem összetettségétől, illetőleg a kérelmek számától függően ez a határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat, amelyről azonban – az okok megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást adunk.

Ha a kérelem nyomán intézkedésre nem kerül sor, erről, valamint az indokairól szintén legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül értesítjük az Érintettet, megjelölve a panasz benyújtása és a bírósági jogorvoslat lehetőségét.

Az adatkezelési tájékoztatást, valamint fentebb felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmekre adott választ Társaságunk ingyenesen biztosítja. Azonban amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani, vagy megtagadni a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintetti kérelmek nyomán hozott helyesbítési, törlési, korlátozási intézkedésekről értesítjük mindazon címzetteket, akikkel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére részére tájékoztatást adunk ezen címzettekről.

Adatvédelmi incidens esetén, ha az valószínűleg magas kockázattal jár az Érintettek jogaira nézve, részükre haladéktalanul tájékoztatást adunk az incidensről személyesen, vagy nyilvános tájékoztató útján.

10. A weboldal, regisztrációs felületek használatával kapcsolatos információk

A Weboldal egyes részei a felhasználói élmény érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie- kat használnak, amelyek a látogató számítógépén tárolódnak. A böngészőprogram segítségével a látogató beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását.

Jelen Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet.

Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi elektronikus levélcímen: info@kviksz.hu

11. Elérhetőségek

A kérelmeket, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen megkeresést az alábbi elérhetőségeken lehet Társaságunkhoz eljuttatni:  

Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Postacím: 7400 Kaposvár, Jutai út 65.

E-mail: info@kviksz.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokkal közvetlenül a:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

telefonszám: +36 (1) 391-1400,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

weboldal: www.naih.hu lehet fordulni.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági jogorvoslatra a polgári perrendtartás szerint a törvényszék illetékes.

12. Hatályba lépés

Jelen Tájékoztató 2021. 04.08-án napján lép hatályba.

A jelen Tájékoztatót a KVIKSZ Kft. egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá.